RODO

Polityka Ochrony Danych Osobowych

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Komunia Małżeństw z siedzibą w Krakowie,
ul. Grzegorza Korzeniaka 16, nr KRS 0000526863, REGON: 360371192, NIP: 6772395734
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się Słowniczek Pojęć (§4), lub tak jak zostało to opisane
w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3.Termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu na stronie www.komuniamalzenstw.pl używany jest m. in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5.Dane osobowe zwykłe, podane w karcie konsultacji, oddzielone są od wrażliwych i są traktowane jako poufne, a także nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

6. Stowarzyszenie Komunia Małżeństw jest administratorem danych uczestników spotkań. Oznacza to, że przetwarzamy Twoje dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne dane zwykłe, które zostaną przez Ciebie podane, w celach kontaktowych, a także informowania o ofercie Stowarzyszenia Komunia Małżeństw.

7. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

8. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się na newsletter.

9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, archiwizacji dokumentacji lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

11. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

13. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

14. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający,
z którymi ściśle współpracujemy (np. osoba odpowiedzialna za stronę czy fb).

16. Dane osobowe biometryczne, tj. jak zdjęcia ze spotkań są usuwane trwale z dysku zewnętrznego do pół roku po zakończeniu spotkania, chyba że osoba wyrazi osobną zgodę na ich dalsze przetwarzanie w celach szkoleniowych.

§3. Pliki cookies

17. Witryna www.komuniamalzenstw.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają
z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną
i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając
z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Stowarzyszenia Komunia Małżeństw w celu optymalizacji działań.

19. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Są one jedynie w miejscach,
w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§4 Słowniczek pojęć:

21. Polityka – oznacza niniejszą Politykę wraz ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami.

22. Dane osobowe zwykłe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej, tj. zwłaszcza: imię i nazwisko, adres e-mail, numer identyfikacyjny, zawód, adres pocztowy.

23. Dane osobowe wrażliwe – oznaczają m.in.: dane biometryczne, tj. wizerunek widoczny na zdjęciach robionych w trakcie spotkań – o których mowa w art. 9 RODO.

24. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.Urz. UE L 119, s.1),

25. Osoba upoważniona – oznacza osobę upoważnioną przez Stowarzyszenie Komunia Małżeństw do przetwarzania danych osobowych w danym zakresie.

26. Usługodawca – Stowarzyszenie Komunia Małżeństw

27. Użytkownik – osoba korzystająca z rekolekcji, spotkań, konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie.

28. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, o których mowa w art. 4 pkt 2 RODO.

Polityka-RODO-Komunia-Małżeństw.pdf